ระดับสำนักวิชาฯ

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2560-2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557