ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2561-2563

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558