มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 22)

ประกาศวันที่ 30/04/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 21)

ประกาศวันที่ 27/04/2564

แบบฟอร์มการรับทราบมาตรการในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ระหว่างการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 20)

ประกาศวันที่ 17/04/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 19)

ประกาศวันที่ 11/04/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเนื่องจากพบนักศึกษาติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศวันที่ 10/04/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 18)

ประกาศวันที่ 10/04/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 17)

ประกาศวันที่ 25/01/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 16)

ประกาศวันที่ 7/01/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 15)

ประกาศวันที่ 30/12/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 14)

ประกาศวันที่ 30/12/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศวันที่ 21/12/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 12) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 12/05/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 11) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 27/04/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องมาตรการเยียวยาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พักชำระหนี้โครงการเวินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 8/04/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 10) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 7/04/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 9) กำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 25/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

ประกาศวันที่ 19/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 8)

การกำหนดมาตรการและแนวทางให้สามารถปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ประกาศวันที่ 19/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19)

ประกาศวันที่ 18/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 7)

ประกาศวันที่ 17/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๖)

ประกาศวันที่ 16/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๕)

ประกาศวันที่ 15/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๔)

ประกาศวันที่ 06/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๓)

ประกาศวันที่ 05/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ประกาศวันที่ 04/03/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 28/02/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 25/02/2563