ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   บุญพัฒน์

คณบดี

E-mail : orawan.boo@crru.ac.th

โทร : 053-776088 ต่อ 200

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดี

E-mail : phannipha.sao@crru.ac.th

โทร : 053-776088 ต่อ 103

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง

รองคณบดี

E-mail : phuwanat.sri@crru.ac.th

โทร : 053-776088 ต่อ 104