ประวัติความเป็นมา

          สำนักวิชาการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในฐานะโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปีการศึกษา 2533  โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทำการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ในเดือนพฤษภาคม 2554 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้ยกฐานะจากโปรแกรมวิชาขึ้นเป็นสำนักวิชาในฐานเป็นหน่วยงานจัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเทียบเท่าคณะวิชาตามประกาศในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

          สำนักวิชาการท่องเที่ยว ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ. 1) สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการบริหารโรงแรม
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ปัจจุบันทำการเปิดสอนจำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  • สาขาวิชาการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม

ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาการท่องเที่ยว

สีประจำสำนักวิชา : สีฟ้าคราม

สีฟ้า (คราม) น้ำทะเล เป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางเพื่อการแสวงหาความท้าทาย ประสบการณ์

และการเรียนรู้สิ่งใหม่ในโลกกว้าง เช่นเดียวกับการเดินทางท่องเที่ยว