>>> ดาวน์โหลดเอกสาร  <<<

ประกาศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับรายวิชา SOTT4001 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในงานท่องเที่ยว