📣ประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
📌 เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประกาศ คุณสมบัตินักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ