ประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
_____________________________________________________________________________________
ประกาศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2566