ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและชำระธรรมเนียม การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม

📣ประกาศกำหนดการลงทะเบียนและชำระธรรมเนียม

การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ 📝

ด้านการโรงแรม ก่อนจบการศึกษา ✅

👍สำหรับนักศึกษาสาขาวิชากาบริหารโรงแรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558

📌ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

.

🔷ลงทะเบียน คลิก : http://e-tourism.crru.ac.th/

.

คลิกดาวน์โหลดประกาศกำหนดการ