📣 ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา
ตามที่ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 นั้น
ในการนี้ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้จัดทำสรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบทักษะทางด้านภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา

📌  ตามเอกสารหมายเลข 1 หากนักศึกษาท่านใดมีความประสงค์เข้ารับการอบรมภาษาไทยสำหรับการสอบภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตร 20 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2566

📌 ให้นักศึกษามาลงชื่อได้ที่ตึกของคณะ เพื่อรวบรวมรายชื่อนักศึกษา และทางคณะจะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมไปยังสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
📌ทั้งนี้สามารถตรวจสอบกำหนดการอบรมได้ ตามเอกสารหมายเลข 2 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ นายศิริพงศ์ วงค์ษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร. 053 776 031 ต่อ 103

📌 เอกสาร  >> ดาวน์โหลด  <<

นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยแรกเข้าและก่อนสำเร็จการศึกษา