ที่อยู่

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หมายเลขอาคาร 111)

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776088 โทรสาร 053-776088

โทรศัพท์ : 053-776000 ต่อ 1141 , 1142  โทรศัพท์ /โทรสาร : 053-776088

สำนักงานคณบดี053-776088 ต่อ 100
คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว053-776088 ต่อ 200
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ053-776088 ต่อ 103
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ053-776088 ต่อ 104
โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม053-776088 ต่อ 201
โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว053-776088 ต่อ 204
โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ053-776088 ต่อ 202

แผนที่สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย