ชนะเลิศ ประกวดโครงการ จิตอาสาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จาก ดอกคำฝอย

สำนักวิชาการท่องเที่ยวข้อแสดงความยินดีต่อนักศึกษา โปรแกรมวิชาการโรงแรม 1) นางสาวภาวินี สมจิตร
2) นางสาวณิชกานต์ ใจจุมปา 3) นางสาวอัญชลี เรืองวุฒิ 4) นางสาวผกากรอง พึ่งบ้าน
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ และอาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรีจำนวน 10,000 บาท โครงการ“จิตอาสาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จาก ดอกคำฝอยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านหนองอ้อในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน”
จาการประกวดโครงการระดับประเทศ ของมูลนิธิกรุงศรี
“กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม”
ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสังคม
โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 5 รางวัล ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563