งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ แก่คณาจารย์สำนักวิชาการท่องเที่ยว วิทยากรโดย : รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

นักวิจัยดีเด่น และ นักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว

บรรยากาศการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาการท่องเที่ยว