อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ

ประธานโปรแกรมวิชา

 

อาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุม

เลขานุการโปรแกรมวิชา