อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร

ประธานโปรแกรมวิชา