อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์รชตะ ไชยเมือง

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ

รองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน

เลขานุการโปรแกรมวิชา