อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

อาจารย์มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดีสำนักวิิชาการท่องเที่ยว