อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

อาจารย์มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดีสำนักวิิชาการท่องเที่ยว