อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง ขอแสดงความยินดี

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564