จรรยาบรรณนักศึกษา

“นักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ต้องเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องรู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการมีหน้าที่ เคารพกติกา มีความซื่อสัตย์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในระดับต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง อันนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ”

ศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า กรอกข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสำนักวิชาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลศิษย์เก่าและเป็นข้อมูลในการพิจารณาการจัดอบรมสำหรับศิษย์เก่า

รายชื่อศิษย์เก่าสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมและงานทะเบียน

กองพัฒนานักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ