กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

5 เมษายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยได้ฝึกทักษะการทำขนม จ๊อก และ การตัดตุง ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น