กิจกรรมพัฒนาศักยภาพรายวิชา TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ, อาจารย์อุทุมพร การเก็บ และ อาจารย์นฤมล มิลโควสกี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพรายวิชา TR2303 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,TR3207 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว