กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 ด้านการโรงแรม

16 และ 19 มีนาคม 2564 : โปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสู่เป้าหมายการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

« 1 ของ 2 »