กิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองดี(จิตอาสา)

18 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองดี(จิตอาสา) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีแก่สังคม