กิจกรรมการฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์เชิงผจญภัย(Adventure)

25-28 กรกฎาคม 2563 :สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์เชิงผจญภัย (Adventure Guide) เพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวในการฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์เชิงผจญภัย (Adventure Guide) ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว และเขตพื้นที่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย