📣 ประกาศคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม และชำระค่าธรรมเนียมสอบสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม
✅ สำหรับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒
📌ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

🔷ลงทะเบียน คลิก : http://e-tourism.crru.ac.th/

📌 วันลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม ๗ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
📌 วันที่สอบ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
📌 ประกาศผลสอบ  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Exit Exam 2/65 ครั้งที่ 1 กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม