การประชุมระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65   สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมการประชุมระดมความคิด ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (พ.ศ.2566 – 2570) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ท้องที่ สถาบันการศึกษา(ม.ราชภัฎเชียงราย) โดยมีการดำเนินการประชุมและระดมความคิดในบริบทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนความคิดแนวทางที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ให้เกิดศักยภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในโอกาสต่อไป