คณะกรรมการบริหารสำนักวิชาฯ

รศ.ดร.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติ ทิศสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์รชตะ ไชยเมือง

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

นางสาวญาณัท ศิริสาร

หัวหน้าสำนักงาน