คณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ

รศ.ดร.บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติ ทิศสกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ   บุญพัฒน์

คณบดี

 

อาจารย์ มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดี

 

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ

ประธานโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร

ประธานโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

นางสาวญาณัท ศิริสาร

หัวหน้าสำนักงาน