Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
กองพัฒนานักศึกษา

 

 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560
เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน ( Click Download )

- ประกาศหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ‏

( Click Download )

เผยแพร่ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

- ประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยการการแต่งกายของนักศึกษา

( Click Download )

- ประกาศกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรมเพื่อ

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนการเข้ารับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ

สำนักวิชาการท่องเที่ยว

( Click Download )

 

ประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

1. เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง พัสดุ ครุภัณฑ์

2. เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ แผนงาน

3. เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

4. เกี่ยวกับงานจัดการเรียนการสอน 

5. เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

6. เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 

7. เกี่ยวกับงานสารบรรณต่างๆ 

8. เกี่ยวกับงานวิจัย

9. เกี่ยวกับงานไอทีและสารสนเทศ 

10. เกี่ยวกับงานสำนักหอสมุด 

11. เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ

12. เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ 

 

 

 
MEMBER SYSTEM
Username
Password

 

กองพัฒนานักศึกษา