Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
กองพัฒนานักศึกษา
 
 

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง กิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา กิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพสำนักวิชาการท่องเที่ยว [คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ]

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสำนักวิชาการท่องเที่ยว
[คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ]

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

และสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

- ดาวน์โหลด ตัวอย่าง CV ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

และสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) [คลิ๊กที่นี่]

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาขวิชาการบริหารโรงแรม

- ดาวน์โหลด ตัวอย่าง CV ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโรงแรม [คลิ๊กที่นี่]

 

ข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

- นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  [คลิ๊กที่นี่]

- นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  [คลิ๊กที่นี่]

- นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม  [คลิ๊กที่นี่]

 

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์

อาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ - ปีการศึกษา -

- โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  [คลิ๊กที่นี่]

- โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  [คลิ๊กที่นี่]

- โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม  [คลิ๊กที่นี่]

 

ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- ปฎิทินสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1 / 2560  [คลิ๊กที่นี่]

- ปฎิทินสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 / 2560  [คลิ๊กที่นี่]

- ปฎิทินสำหรับนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 3 / 2560  [คลิ๊กที่นี่]

 

แหล่งรวมข้อมูลสถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- ข้อมูลสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว [คลิ๊กที่นี่]

- ข้อมูลสถานประกอบการด้านการโรงแรม [คลิ๊กที่นี่]

 

 อื่น ๆ

- แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ รายละเอียด [คลิ๊กที่นี่]

- ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [คลิ๊กที่นี่]

- ดาวน์โหลด แบบประเมินผลการฝึกงาน [คลิ๊กที่นี่]

[คลิ๊กที่นี่]

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

 

กองพัฒนานักศึกษา