Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
กองพัฒนานักศึกษา
  
 
 

ระบบติดตามการขออนุมัติดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิ๊กที่นี่ เข้าสู่ระบบติดตาม

 

 

กิจกรรม การจัดการความรู้ประจำปี 2558 สำนักวิชาการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

 

   
 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้านประกันคุณภาพ ณ โรงแรมทีคการ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 18 มกราคม 2557

 

   
   ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน
   การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
   การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2555...
   
   อบรมและให้ความรู้กับตัวแทนนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาและ
   ผู้ใช้บัณฑิตต่อการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการประกันคุณภาพ
   
   

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

( 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 ) อัพเดทข้อมูล กันยายน 2555 [ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่]

 

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

 

กองพัฒนานักศึกษา