Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
กองพัฒนานักศึกษา

 

 

หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศ - หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ของสำนักวิชาการท่องเที่ยว

เอกสารเกี่ยวกับโครงการ Work-Integrated Learning (WiL)

Education WiL - ฉบับสมบูรณ์
Education WiL - รายงานการวิจัย

Education WiL - รายงานผลการศึกษาดูงาน

ั้นตอน/เอกสารการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ตัวอย่างกำหนดการ - ใบลงทะเบียน - ภาพประกอบกิจกรรม
ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2548
ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง

ปรับอัตราค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม (ปรับปรุง)

การเบิกจ่ายค่าที่พัก

การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
การเช่าเหมารถและการเบิกจ่ายกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
สัญญาการยืมเงิน

เอกสารดาวน์โหลดประจำ จากกองนโยบายและแผน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรม (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารทั้งหมดจากกองนโยบายและแผน

เอกสารดาวน์โหลดประจำจากกองบริหารงานบุคคล

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบรายงานผลการศึกษา
แบบบันทึกข้อความขอสอนชดเชย

เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปรับปรุงล่าสุด ปี 55)
ดาวน์โหลด ตัวอย่าง CV

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเพื่อติดต่อ

หน่วยงาน หรือทำกิจกรรมนอกสถานที่

ใบสมัครฝึกงาน ณ ประเทศฮังการี
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรม spss (PDF)
 แบบคำขอรับ/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงรายการ ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ในการยื่นขอเป็นมัคคุเทศก์
เกณฑ์การพิจารณารางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 
MEMBER SYSTEM
Username
Password

 

กองพัฒนานักศึกษา