Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2018-04-09 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
2018-04-05 ประกาศแจ้งลำดับการนำเสนอปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/60
2018-04-02 ประกาศแจ้ง Link Website สำหรับลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ (Exit Exam)
2018-03-14 ประกาศ เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ (Exit Exam)
2018-02-21 ประกาศ รับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
2017-12-15 ประกาศ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
2017-12-12 ประกาศให้นศ.กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน เทอม1/60
2017-12-03 แจ้งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560
2017-10-25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-10-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-10-02 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560-2564
2017-09-17 การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2017-09-11 ประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560
2017-08-05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนศ.โครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-06-28 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560
2017-06-26 ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ส่วนงานสำนักวิชาฯ)
2017-06-06 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
2017-05-22 ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
2017-05-01 แจ้งนักศึกษา กรอกแบบสอบถามงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
2017-04-20 ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3/59
2017-04-19 ประกาศกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/59
2017-04-09 แจ้งนักศึกษา กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/59

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา