Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2018-04-05 ประกาศแจ้งลำดับการนำเสนอปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/60
   
  ประกาศ จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งลำดับการนำเสนอปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 2/2560 ฝึกตั้งแต่ 18 ธ.ค. 60 - 07 เม.ย. 61

1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดข้อมูล

2.สาขาวิชาการบริหารโรงแรม ดาวน์โหลดข้อมูล

3.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลดข้อมูล

*หมายเหตุ - ขอให้นักศึกษาทุกคนมาลงทะเบียนก่อนกลุ่มแรกนำเสนอ 30 นาที
   

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา