Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2018-03-14 ประกาศ เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ (Exit Exam)
   
  ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. แจ้งสำหรับโปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

1.1 ประกาศ เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว สำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ประกาศแนบดังลิ้งค์ต่อไปนี้)
คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ

1.2 เกณฑ์การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว (Exit Exam) สำหรับบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (ประกาศแนบดังลิ้งค์ต่อไปนี้)
คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ

2. แจ้งสำหรับโปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม

2.1 ประกาศ เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม และชำระค่าธรรมเนียมการสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม สำหรับบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 (ประกาศแนบดังลิ้งค์ต่อไปนี้)
คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ

2.2 เกณฑ์การสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพด้านการโรงแรม (Exit Exam) สำหรับบัณฑิต สาขาการบริหารโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (ประกาศแนบดังลิ้งค์ต่อไปนี้)
คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ
   

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา