Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2017-12-12 ประกาศให้นศ.กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน เทอม1/60
   
  ประกาศ
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

**กรอกรแบบสอบถามดังลิ้งค์ต่อไปนี้**

คลิ๊กเพื่อกรอกแบบสอบถาม

   

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา