Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2017-12-03 แจ้งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560
   
  ประกาศ จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แจ้งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ได้อนุมัติ/ตอบรับ
จากสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2/2560 ฝึกตั้งแต่ 18 ธ.ค. 60 - 07 เม.ย. 61

1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ดาวน์โหลดข้อมูล

2.สาขาวิชาการบริหารโรงแรม ดาวน์โหลดข้อมูล

3.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ดาวน์โหลดข้อมูล

*หมายเหตุ - สถานประกอบการไหนยังไม่ได้ตอบรับ ให้นักศึกษาติดต่อเพื่อให้สถานประกอบการตอบรับมายังสำนักวิชา
   

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา