Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2017-10-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-10-02 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560-2564
2017-09-17 การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2017-09-11 ประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560
2017-08-05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนศ.โครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
  more...
 
 

รับฟังการบรรยาย “ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย” 6/10/60


กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี 2/10/60


ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 25/9/60


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 24/9/60


นักศึกษานำชมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 20/9/60


พิธีวันทาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์ประจำปี 2560 7/9/60


ประชาสัมพันธ์สำนักวิชา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 12/8/60


สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 17/8/60

 

 

www.free-counter-plus.com