Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2018-04-09 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
2018-04-05 ประกาศแจ้งลำดับการนำเสนอปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/60
2018-04-02 ประกาศแจ้ง Link Website สำหรับลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ (Exit Exam)
2018-03-14 ประกาศ เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ (Exit Exam)
2018-02-21 ประกาศ รับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
  more...
 
 

เข้าร่วมการเปิดงานมโหฬาร 17 เผ่า และ ปีท่องเที่ยวลาว 2018 18-20/3/61


อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวิชาชีพ 17/3/61


กิจกรรมตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอแผนการวิจัยและบริการวิชาการ 15/3/61


งานกีฬาระหว่างคณะ -CRRU GAMES 2017 14-18/3/61


กิจกรรมดำเนินการจัดการความรู้ "หนทางการเข้าสู่งตำแหน่งทางวิชาการ" 10/3/61


อบรมพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้และงานใบตอง 24-25/2/61


อบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ Mind Map 24/2/61


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการบริการ 17/2/61

 

 

www.free-counter-plus.com