Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2018-03-14 ประกาศ เรื่อง กำหนดการการลงทะเบียนสอบวัดสมรรถนะวิชาการและวิชาชีพ (Exit Exam)
2018-02-21 ประกาศ รับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
2017-12-15 ประกาศ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
2017-12-12 ประกาศให้นศ.กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน เทอม1/60
2017-12-03 แจ้งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560
  more...
 
 

ศึกษาดูงานการทำทัวร์จักรยาน 28/2/61


อบรมพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้และงานใบตอง 24-25/2/61


อบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ Mind Map 24/2/61


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการบริการ 17/2/61


อบรมเชิงปฏิบัติการ จากศาสตร์สู่ศิลป์ ผู้สอนสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเรียน 16/2/61


วันราชภัฏ ประจำปี 2561 14/2/61


เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12/2/61


สวนของกิ๋นบ้านเฮา สู่อาหารพื้นเมือง 2/2/61

 

 

www.free-counter-plus.com