Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2017-08-05 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนศ.โครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-06-28 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560
2017-06-26 ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ส่วนงานสำนักวิชาฯ)
2017-06-06 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
2017-05-22 ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
  more...
 
 

บริการวิชากาีรการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน 2-3/06/60


กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา 29/5/60


อบรมพัฒนาทักษะภาษาจีน 24-26/5/60


กิจกรรมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ F&B 15/05/60


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) 6/05/60


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาฯ 5/05/60


ปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม 29/04/60


ปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมวิชา THM 25/4/60

 

www.free-counter-plus.com