Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2017-06-28 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560
2017-06-26 ประกาศแจ้งนักศึกษาประเมินการสอนออนไลน์ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559(ส่วนงานสำนักวิชาฯ)
2017-06-06 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์ลงเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
2017-05-22 ประกาศรับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
2017-05-01 แจ้งนักศึกษา กรอกแบบสอบถามงานประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
  more...
 
 

ปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม 29/04/60


ปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมวิชา THM 25/4/60


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 7/04/60


พิธีเปิดกาดนัดราชภัฏเชียงราย 30/3/60


การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 19/3/60


อบรมทักษะการนำเที่ยว ประจำปี 2560 11-19/3/60


อบรมงานใบตองและจัดดอกไม้ 18-19/3/60


พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งอธิการบดี 17/3/60

 

 

www.free-counter-plus.com