เมนูหลัก
Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
สำหรับนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
  แกลลอรี่ภาพกิจกรรมนักศึกษา

เข้าร่วมการเปิดงานมโหฬาร 17 เผ่า และ ปีท่องเที่ยวลาว 2018 18-20/3/61


อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวิชาชีพ 17/3/61


กิจกรรมตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอแผนการวิจัยและบริการวิชาการ 15/3/61


งานกีฬาระหว่างคณะ -CRRU GAMES 2017 14-18/3/61


กิจกรรมดำเนินการจัดการความรู้ "หนทางการเข้าสู่งตำแหน่งทางวิชาการ" 10/3/61


อบรมพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้และงานใบตอง 24-25/2/61


อบรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ Mind Map 24/2/61


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการบริการ 17/2/61


อบรมเชิงปฏิบัติการ จากศาสตร์สู่ศิลป์ ผู้สอนสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเรียน 16/2/61


วันราชภัฏ ประจำปี 2561 14/2/61


เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12/2/61


สวนของกิ๋นบ้านเฮา สู่อาหารพื้นเมือง 2/2/61


มหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ 1-2/2/61


แนะแนวการศึกษาต่อ ณ รร.พะเยาพิทยาคม 31/1/61


วันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย 23/1/61


ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 17/01/61


กิจกรรมผู้นำเที่ยวมืออาชีพ 13-14/01/61


ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวแก่ผู้เข้าร่วมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 09/01/61


ฝึกอบรมทักษะการพูดแบบมืออาชีพ 24/12/60


MOU การให้บริการทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาการท่องเที่ยว และ เทศบาลตำบลป่าซาง 19/12/60


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการท่องเที่ยว 13/12/60


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ การบริหารโรงแรม 12/12/60


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ การจัดการการท่องเที่ยว 9/12/60


Goodbye Senior 2017 8/12/60


คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตตามและสัมภาษณ์ หน่วยงานจัดการศึกษา 7/12/60


SOT Open House 2017 - 30/11/60


Tourism imaginations 2017 - สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6 24/11/60


คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ SOT Sports Day2017 22/11/60


นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด 12/11/60


กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 11/11/60


สืบสานประเพณีลอยกระทง 3/11/60


พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2560 5/11/60


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 21/10/60


คุณกิตติ ให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ 6/10/60


ปลูกดอกดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศล 2/10/60


ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ 25/9/60


ตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ 24/9/60


นำชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 20/9/60


พิธีวันทาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์ประจำปี 2560 7/9/60


มหกรรมบ่มเพาะธุรกิจและสหกิจศึกษาประจำปี 2560 31/8/60


กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 60 17/8/60


ประชาสัมพันธ์สำนักวิชา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 12/8/60


วันแม่แห่งชาติ 2560 11/8/2560


โอสถสภา Road To University 2017 9/8/60


กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 8/8/2560


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 7/8/60


กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 6/8/60


กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ 05/8/60


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5/8/60


ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 2/8/60


งานเสวนา CBT CHIANGRAI สานสายใยสัมพันธ์ 2560 29/7/60


ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 28/7/60


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาฯ 27/7/60


อบรมทักษะงานบริการส่วนหน้า24-26/7/60


พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง 18/7/60


แห่เเทียนเข้าพรรษา 07/7/60


อบรมพัฒนางานวิจัยสำหรับคณาจารย์ 27/6/60


วันมัคคุเทศก์ไทย 2560 21/6/60


ศึกษาดูงานโรงแรมอนันตรา โกลเด้นไทรแองเกิ้ล เชียงแสน 18/6/60


กิจกรรม พัฒนาศักยภาพในรายวิชา TR2102 การสือสารข้ามวัฒนธรรม 18/6/60


กิจกรรมบรรยายจิตวิทยาบริการ 18/6/60


อบรมระบบรองรับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 18/6/60


กิจกรรมฝึกอบรมทักษะการกำหนดนโยบายและแผนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 17/6/60


มหกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ครบรอบ 15 ปี 15/6/60


กิจกรรมพัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่ม 3-4/06/60


กิจกรรมการอบรมเทคนิคนักสื่อความหมายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3-4/06/60


บริการวิชากาีรการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน 2-3/06/60


กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา 29/5/60


อบรมพัฒนาทักษะภาษาจีน 24-26/5/60


กิจกรรมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ F&B 15/05/60


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว) 6/05/60


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาฯ 5/05/60


ปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม 29/04/60


ปัจฉิมนิเทศ โปรแกรมวิชา THM 25/4/60


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 7/04/60


พิธีเปิดกาดนัดราชภัฏเชียงราย 30/3/60


การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 19/3/60


อบรมทักษะการนำเที่ยว ประจำปี 2560 11-19/3/60


อบรมงานใบตองและจัดดอกไม้ 18-19/3/60


พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งอธิการบดี 17/3/60


อบรมพัฒนาทักษะการนวดไทยและงานสปา 11-12/3/60


อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับงานท่องเที่ยว 4-6/3/60


อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับงานด้านการโรงแรม 3-5/3/60


วันราชภัฏ ประจำปี 2560 14/2/60


อบรมพัฒนาทักษะการเดินป่า 10-12/2/60


นำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางด้านการท่องเที่ยวฯ 2-3/2/60


CRRU RESEARCH SHOW 2017 26-27/1/60


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 20/1/60


goodbye senior 2016 16-12-59


อบรมทักษะการทำสารคดีด้านการท่องเที่ยว 19-21/12/59


อบรมการใช้โปรแกรมกาลิเลโอ 17-23/12/59


English Camp 2016 26-27/11/59


Tourism Imagination 5th 23/11/59


อบรมการแกะสลัก 21/11/59


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2559 21/10/59


พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 59 15/9/59


กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปี 59 8/9/59


อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ รหัส 59 10/08/59


ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 26/08/59


อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จาก สปป.ลาว 22-26/8/59


อบรมพัฒนาทักษะการนวดและสปา 2/8/59


กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ปี 59 17/8/59


อบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน 18/8/59


กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 59 16/8/59


วันแม่แห่งชาติ 59 10/8/59


อบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน 8/8/59


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59 2/8/59


กิจกรรมพัฒนาการผสมเครื่องดื่มขั้นพื้นฐาน 1-3/7/59


กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 18/6/59


ต้อนรับคณะกรรมการชมบูทูบีนัมเบอร์วัน 16/6/59


อบรมเตรียมความพร้อมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ 11-12/6/59


อบรมพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้ 4-5/6/59


ประชุมเครือข่ายCBTเชียงราย 29/5/59


อบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและโรงแรม 28-29/05/59


กิจกรรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21-22/5/59


LOW CARBON TOURISM WORKSHOP 7-11/5/59


อบรมงานแกะสลักและงานใบตอง 23-24/4/59


goobye senior 2016 22/4/59


อบรมภาษาอังกฤษขั้นต้น 7-10/5/59


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 7/04/59


กิจกรรมแสดงศิลปะล้านนา 2-3/4/59


ต้อนรับคณะกรรมการติดตตามตรวจสอบและประเมินผลมหาวิทยาลัย 23/3/59


ต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะ 18/3/59


อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่องานท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ5-6,12-13/3/59


อบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเที่ยว โรงแรมและการบริการ5-6,12-13/3/59


โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยะธรรม ณ บ้านป่าซางวิวัฒน์ 10/3/59


บริการวิชาการแ่สังคม บ้านป่าซางวิวัฒน์ 27-28/2/59


เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดพระธาตุผาเงา 20-21/2/59


14 กุมภา วันราชภัฏ 2559


กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม 10/2/59


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตำบลนางแลให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน 30/1/59


กิจกรรมเสริมทักษะทางปัญญา กระบวนการคิดวิเคราะห์ 30/1/59


งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา "ศรัทธา สักการะ" 27-29/1/59


ถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3/12/58


โครงการ ACE จิตอาสาพัฒนาสังคมสร้างฝายชะลอน้ำ 15-16/11/58


สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4 9/11/58


FRESHY CRRU GAME 2015 31/10/58


พิิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2558 18/10/58


โครงการวิชาการ สู่วิชาชีพ 10/10/58


พิธีรับมอบห้องปฏิบัติการจำลองการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1/10/58


ครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพฯ 12-9-58


English Camp 22,23,29,30 August 2015


บายศรีสู่ขวัญ 27/8/58


พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 27/8/58


โครงการเอซจิตอาสา พัฒนาสังคม ปี 2รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 14-15/8/58


กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 15-16/8/558


อบรมยุวมัคคุเทศก์ โรงเรียนโป่งพระบาท 14/8/58


ถวายสดุจดีวันแม่แห่งชาติ 10/8/58


อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษา ปี1 5/8/58


แห่เทียนพรรษา 29/7/58


ถวายพระพรชัยมงคล พระบรมโอรสาธิราชฯ 27/7/58


โครงการฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชน 21/7/58


โครงการสร้างเครือข่ายหรือเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 18-21/7/ 58


ตานหาแม่ฟ้าหลวง 18-7-58


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558 17/7/58


โครงการยุวมัคคุเทศก์รักษ์สิ่งแวดล้อม 15/758


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกาหลักสูตร ทักษะการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ 13/7/58


หนึ่งใจ..ติวให้น้อง โดยโอสถสภา 8-9/7/58


กิจกรรม 3D (ประชาธิปไตย ยาเสพติด คุณธรรม)3-5/7/58


กิจกรรมมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและสัมมนาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนาสำนักฯ 21/6/58


วันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2558 21/6/58


กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 19/6/58


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รายวิชาการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขง 16/6/58


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาการท่องเที่ยว 4-6-58


Goodbye Senior 2015 (9-5-58)


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 9-4-58


การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา 30-3-58


การบริการวิชาการเรื่องกิจกรรมสันทนาการ 27-3-58


โครงการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยผาหม่น 24-3-58


นิทรรศการประเทศลาว 20-3-58


ศึกษาดูงาน MICE จังหวัดเชียงใหม่ 24-2-58


ศึกษาเส้นทางธรรมชาติน้ำตกโป่งพระบาท11-3-58


พิธีเปิด โครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 3


14 กุมภา วันราชภัฏ 2558


งานมวลชนสัมพันธ์ 13/2/58


จัดบูธประชาสัมพันธ์สำนักฯ งานพ่อขุนฯ2558 2/2/58


งานสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยวและวันการท่องเที่ยวและโรงแรมไทย 23/1/58


อบรมที่พัก โฮมสเตย์ บ้านโป่งน้ำร้อน 18/1/58


Warm Welcome The Delegates From Luang Namtha LAO PDR 22-12-57


ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 15/12/57


ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง 1/12/57


ป่าเวณียี่เป็ง 41ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 6/11/57


อบรมการปฐมพยาบาล รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 4/11/57


ศึกษาดูงานวิชาหลักการมัคคุเทศก์ วิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 9/10/57


Freshy CRRU Games 2014 27-29/9/57


Photowalk 2014 27/9/2557


กิจกรรมนั่งรถรางเชียงราย ในรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 18-9-57


ศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง รายวิชาธุรกิจการบิน 18-9-57


กิจกรรมวิชาการดำเนินงานและการจัดการโรงแรม 9/9/57


กิจกรรมวิชาหลักการมัคคุเทศก์ 9/9/57


กิจกรรมวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 9/9/57


พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 28/8/57


บายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ 57 27/8/57


Walk Rally 57 27/8/57


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรม 27/8/57


โครงการพัฒนาทักษะผู้นำเกมส์และกิจกรรม 17/8/57


วันแม่แห่งชาติ 2557


นำเสนอสำนักฯRoad To University 2014


วันตานหาแม่ฟ้าหลวง 18/7/57


ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 10/7/57


กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานบริการแบบมืออาชีพ 8-7-57


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/56 4-7-57


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี2557


วันมัคคุเทศก์ไทย ปี2557


พิธีเปิดโครงการอบรมมัคคเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 7 เชียงราย 6/5/2557


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดทำผลงานวิชาการสำหรับบุคคลากร 30-4-57


นำเสนองานวิจัย ณ ฮ่องกง 22-25/4/57


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 10-4-57


ศึกษาดูงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย รายวิชาธุรกิจการบิน 1-4-2557


โครงการเทคนิคการดูดาว รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 21-1-57


ศึกษาดูงานท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย รายวิชาธุรกิจการบิน 5-7-56


ศึกษาดูงานบ้านดำ ในรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 12-3-56


โครงการเทคนิคการดูดาว รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 18-1-55


โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ 10-11/3/57


สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 และวันการท่องเที่ยวและโรงแรมไทย 23-1-57


กาสะลองเกมส์ ครั้งที่ 13


โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักด้านประกันคุณภาพ 18-1-57


ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการท่องเที่ยว


โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 7/12/56


วันพ่อแห่งชาติ 2556


ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง 30/11/56


ป๋าเวณียี่เป็ง 40 ปี ม.ราชภัฏ


พิธีเปิดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 2 เชียงราย 4/11/2556


อบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม" 29-30/10/56


ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ Trip&Treat 29/10/56


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 21/10/56


Goodbye Senior 2013


ศึกษาดูงานรายวิชาประชุมสัมมนา6-7/9/56


ศึกษาดูงาน โรงแรม Dusit Island Resort


The 1st Tourism Imagination 19/8/56


วันแม่แห่งชาติ ปี2556


โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ 3-4/8/56


โครงการ Mixologist 27-28/7/56


แห่เทียนพรรษา ปี2556


ทานหาแม่ฟ้าหลวง 18/7/56


ซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร มร.ชร. 13/7/56


ลงนามคำรับรองมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2556


ศึกษาดูงานรายวิชาการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 29/6/56


โครงการสังเคราะห์เนื้อหาการเรียนด้วย Mind Map 22/6/56


สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 21/6/56


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 1 21/6/56


วันมัคคุเทศก์ไทย 21/6/56


พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 20/6/56


จุ๊คบอกซ์เฟรชชี่ 2013


รับน้องใหม่รหัส 56


ช่วยงานพระอาจารย์เอกชัย Society Charity Concert 29/5/56


Make A Mix ร่วมใส่ใจผู้สูงอายุ 25-27/5/56


นิเทศนักศึกษาฝึกงานฮังการี พ.ค.2556


ปัจฉิมนิเทศ นศ.ออกฝึกประสบการณ์ฯ เทอม3/2555


โครงการพัฒนาชีวิตด้วยจิตภาวนา 10-13/5/56


คณาจารย์นำเสนอผลงาน ณ ประเทศฮ่องกง 8-10/5/56


ป๋าเวณี สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ 11/4/56


ประชุมสำนักวิชาฯ ณ โรงแรมทีคการ์เด้น 18/3/56


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2556


Warmly Welcome,Delegate Budapest Business School,Hungary


การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา20-21/3/56


ธรรมะชี้นำบุคลิกภาพ 19/3/56


อบรมเสริมบุคลิกภาพ 14/3/56


กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ 12


ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 16-17/2/56


14 กุมภา วันราชภัฏ 2556


ปฐมนิเทศ นศ ฝึกประสบการณ์ฯ เทอม 3/55


ปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯโรงแรม 2/2555


ปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯท่องเที่ยว 2/2555


ทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักวิชาการท่องเที่ยว5/1/56


ศึกษาดูงาน โรงแรมพาราไดซ์ ประเทศพม่า


ข่วงกิจกรรม-ห้องปฏิบัติการกลางแจ้ง(Outdoor Lab)


ศิษย์เก่าดีเด่น มรช. ประจำปี2555


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล 19/12/55


เดินป่าระยะสั้น อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 15/12/55


วันพ่อแห่งชาติ 5/12/55


ธรรมยาตราสมโภช750ปี เมืองเชียงราย 24-26/11/55


สลากภัต มรช. 17/11/55


ศึกษาดูงานที่พักโฮมสเตย์ 10/11/55


งานประชุมวิชาการ9-10/11/55


ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 22/10/55


โครงการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ 1 เชียงราย


ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เทอม2/2555


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เทอม1/2555


ศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร ราววิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1/2555


อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี4 รุ่น20 มอบของที่ระลึก


World Spa 4/9/55


12 สิงหา 55 วันแม่แห่งชาติ


โครงการสร้างจิตสาธารณะ ครั้งที่3 ผ้าอ้อม ในอ้อมรัก


แห่เทียนพรรษา 1/8/55


Freshy CRU Games 2012


โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม28-29 ก.ค.55


โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว21-22ก.ค.55


พิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง 18/7/55


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน12/7/55


ประชุมพัฒนาแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับชุมชน7/7/55


ประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย ดร.สินธุ์ สโรบล


อบรมคอมพิวเตอร์ก่อนออกฝึก 7-8/7/55


Walk Rally SOT 2555


พิธีวันทาคณาจารย์ 27-6-2555


ตักบาตรน้องใหม่ เสริมสร้างบารมี สดุดีองค์ราชันย์ 27-6-55


บายศรีสู่ขวัญน้องปี1 2555


ไหว้ครูมัคคุเทศก์ 2555


รับน้องใหม่สำนักวิชาการท่องเที่ยว 2555


ศิษย์เก่าสำนักวิชาการท่องเที่ยว มอบเงินให้แก่สำนักวิชา 13-6-55


ยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนตำบลป่าแดด


กิจกรรมรับน้องใหม่ 29-5-55


ยินต้อนรับนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาท่องเที่ยว 28-5-55


อบรมภาวะความเป็นผู้นำ 28-5-55


ปัจฉิมนิเทศ 3/54 28-5-55


ปฐมนิเทศภาคเรียน1/55 28-5-55


ค่ายจริยธรรมสร้างฝายชะลอน้ำ


20-22 เมษายน 2555 ซ้อมรับปริญญาฯ


นักศึกษาการจัดการโรงแรมปี2 ศึกษาดูงาน ณ จ.เชียงใหม่


2 เม.ย. 55 รดดำหัวคณาจารย์


29 มี.ค.55 โครงการปลูกป่าฯ


7 มี.ค.55 กิจกรรมวันมาฆบูชา


อบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ฯ นศ.การจัดการโรงแรม ออกฝึกฯ 1/55


6 มี.ค.55 นศ.การจัดการโรงแรม ปี3 เข้าร่วมการมาเยี่ยมชมของตัวแทนจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Marriott


3-4 มี.ค.55 อบรมยุวมัคคุเทศก์ฯ


29 ก.พ. 55 รับตรวจกิจกรรมสโมสรนักศึกษาฯ


7 ก.พ.55 ปัจฉิมนิเทศฯ 2/54


30 ม.ค.55 ปฐมนิเทศฝึกฯ 3/54


7 ม.ค.55 อบรมมารยาทในการรับประทานอาหาร


2 ธ.ค. 54 จุดเทียนชัยฯ วันพ่อแห่งชาติ


28 พ.ย. 54 แพ็คของช่วยน้ำท่วม


25 พ.ย. 54 เดินธรรมยาตรา


22-24 พ.ย. 54 แนะแนวการศึกษาฯ


8-10 พ.ย.54 งานยี่เป็ง 39ปี มรช.


21-23 ต.ค 54 ลงนามวันปิยะฯ

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

 
กองพัฒนานักศึกษา